امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
کد پستی:
صندوق پستی:
تلفن:
کارشناس مجله: 09363918926
مدیر مسئول: 09133987534
فکس: 03413222043
نشانی پست الکترونیکی: joagribiotech@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه مجله صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما