امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

نمایه موضوعی

 مجله بیوتکنولوژی کشاورزی در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

  • بیوتکنولوژی گیاهی
  • بیوتکنولوژی جانوری
  • بیوتکنولوژی صنایع غذایی
  • بیوتکنولوژی ریزسازواره ها
  • کشت بافت گیاهی
  • مارکرهای مولکولی
  • مهندسی ژنتیک
  • ایمنی زیستی و مسائل حقوقی در بیوتکنولوژی