امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

شناسایی QTL های عملکرد و صفات مرتبط با عملکرد برنج با استفاده از نقشه لینکاژی با تراکم بالای نشانگرهای SNP

Identification of QTLs for rice yield and yield-related traits using high density SNPs linkage map

96F114

مارکرهای مولکولی

پژوهشی کامل

Fa

 

 

برنج یکی از غلات مهم با تنوع بسیار خوب است که به عنوان غذای اصلی نیمی از جمعیت جهان استفاده می‌شود. مکان‌یابی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمی یکی از روش‌های کاربردی و مهم برای مطالعه صفات مرتبط با عملکـرد است. در این مطالعه تعداد 188 لاین (F4) برنج حاصل از تلاقی CSR28 و صدری به همراه والدین خود جهت بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از این مطالعه تهیه نقشه پیوستگی با درجه اشباع بالا با استفاده از نشانگرهای SNP (Infinium Illumina 6K SNP chip) و شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننـده صفات مرتبط با عملکـرد در 188 لاین جمعیت F4 است. مکان‌یابی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمی منجر به شناسایی 21 QTL برای صفات مورد مطالعه بر روی کروموزوم‌های 1، 2، 3، 5، 7، 8 و 10 شد. برای تعداد دانه‌های پرشده در بوته یک QTL (qFG_N-3-1) روی کروموزوم 3 شناسایی شد. سه QTL (qSpkF_N-2-1، qSpkF_N-3-1 و qSpkF_N-5-1) برای درصد باروری روی کروموزوم‌های 2، 3 و 5 مکان‌یابی شد که 28/29 درصد از واریانس فنوتیپی را توجیه کردند. یک QTL (qGY_N-8-1) برای عملکرد دانه در فاصله نشانگری 9037125 و 9049928 روی کروموزوم 8 مکان‌یابی شد. در نهایت، علاوه بر شناخت QTL‌های جدید می‌توان دیگر QTL‌هایی که در نواحی مشابه با مطالعات قبلی شناسایی شده را به عنوان QTL-های دارای اعتبار معرفی کرد که مناسب برای برنامه‌های اصلاحی به کمک نشانگر است.

Rice is one of the most important cereal with great variation, which is a major food for more than half of the world’s population. Mapping quantitative traits loci is one of the applied and momentous approaches to study yield-related traits. In present study 188 F4 rice lines derived from CSR28 and Sadri cross along with the parents were used for genotyping and phenotyping. The objective of this study was to construct high saturation linkage map using SNPs markers (Infinium Illumina 6K SNP chip) and QTL identification of yield-related traits in 188 F4 population. Mapping of quantitative traits loci led to identify 21 QTLs for studied traits on chromosomes 1, 2, 3, 5, 7, 8 and 10. One QTL (qFG_N-3-1) was identified for filled grain number per plant on chromosome 3. For spikelet fertility, three QTLs (qSpkF_N-2-1, qSpkF_N-3-1 and qSpkF_N-5-1) were mapped on chromosomes 2, 3 and 5, which explained 29.28 percentage of phenotypic variation. One QTL (qGY_N-8-1) was detected for grain yield on chromosome 8, which was flanked by 9037125 and 9049928 markers. In conclusion, besides the QTLs which is reported for first time, the QTLs were consistent as reported previously, could be introduced as reliable QTLs that is suitable for marker assisted breeding programs.

نویسندگان مقاله
ناممحل خدمتپست الکترونیکی

مصطفی احمدی زاده
M Ahmadizadeh

دانشجوی دکتری رشته اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. نویسنده مسئول

نادعلی بابائیان جلودار
N Babaeian-Jelodar

استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. نویسنده مسئول

قاسم محمدی نژاد
Gh Mohammadi-Nejad

دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.Mohammadinejad[AT]uk.ac.ir نویسنده مسئول

نادعلی باقری
N Bagheri

استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران. نویسنده مسئول

راکش کومار سینگ
RK Singh

استاد پژوهش بخش تحقیقات اصلاح نباتات، مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج. نویسنده مسئول

مقالات چاپ شده